spinner

Bøevnovský Klášterní Pivovar

Bøevnovský Klášterní Pivovar

Markétská 28/1
Praha 6, Praha, 169 01
Czech Republic

Year Established: 2011

Links:

Sign Up to Participate:Na dlouhou tradici bøevnosského piva by chtìl navázat novì budovaný Bøevnovský klásterní pivovar sv. Vojtìcha. Pivovar bude umístìn v krásném barokním objektu bývalých stájí. Zaøízení pivovaru bude pøevážnì èeské výroby a bude si jej možné prohlídnout v rámci exkurze nebo pøi nákupu piva. Kapacita zaøízení je 3 000 hl piva roènì. Vyrábìt se bude vedle klasického svìtlého ležáku øada specialních druhù piva s využitím rùzných druhù sladù a chmelù. Nìkterá silná piva budou zrát v døevìných sudech, vyrábìt se budou i tak zvaná archivní piva. Pivo se bude plnit jednak do KEG sudù rùzné velikosti, jednak do sklenìných patentních lahví, PET lahví a do party soudkù. Klášterní piva budou prodávána pod znaèkou Benedictus. Vyrábìná piva se budou dodávat do vybraných restauraci a bude je možné rovnìž koupit pøímo v pivovaru. Souèástí bude i školící centrum pro sládky z minipivovarù z Èeské Republicky i ze zahranièí a zájemce o domácí vaøení piva a prostor pro øízené degustace rùzných druhù piva spojené s odborným výkladem.

ID: 10984 Last updated 6 days ago Added to database 10 years ago

Quick Stats

7

Beers

7

Reviews

0

Likes
Most Drunk: None
Highest Rated: Brevnoský Benedíct Russian Imperial Sout [3.350]
Most Reviewed: Bøevnovský Benedíct Klášterní I P A [1]

Beers

Beer | Style | ABV Score
Bøevnovský Benedíct Imperial Pilsner
Imperial Pilsener| 8.5 %
3.250 (1)
Bøevnovský Benedíct Klášterní I P A
IPA| 6.5 %
3.325 (1)
Bøevnovský Benedíct Pšenièné Pivo
Hefeweizen| 4.2 %
3.200 (1)
Bøevnovský Benedíct Svátomartinský Special 13.°
Altbier| 5.5 %
3.250 (1)
Bøevnovský Benedíct Svìtlý Special 20°
Belgian Strong Ale| 8.4 %
3.300 (1)
Bøevnovský Benedíct Tmavý Ležák
Dunkel / Dark Lager| 4.2 %
3.200 (1)
Brevnoský Benedíct Russian Imperial Sout
Imperial Stout| 8.5 %
3.350 (1)

Sign up to Add a Missing Beer

Where in the World?


1 Member Photo


Sign up to share your photos

Rating Distribution

Minimum of 10 Reviews Required

Top Members

Most Reviewed By:

Not Yet Available

Most Drunk By:

Not Yet Available

Discuss This Brewery